Onze klanten

Partners+Pröpper begeleidt de bestuurlijke regiotafels voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Tijdens een regiotafel op 2 februari in Noord-Brabant komt aan de orde dat een andere werkwijze minstens zo belangrijk is als de inhoud om deze opgave te realiseren.

Onderzoek naar burgerinitiatieven voor de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.
Vooraf was  duidelijk dat dit een bijzonder rekenkameronderzoek zou worden.
Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, de bouw van een online platform om de burgerinitiatieven zichtbaar in beeld te krijgen en als afsluiting een groot symposium in het Louwman Museum te Den Haag. Resultaat is een online Initiatiefwijzer voor de vier gemeenten. 

Meer over het rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op www.rekenkamerwvolv.nl.

Gemeente Dordrecht zet in op opgaven gestuurd werken.  De opgavemanagers zijn ongeveer twee jaar bezig met hun teams en ervaren dat de opgave continu in beweging is. Ook is een aantal opgaven in een andere fase terecht gekomen. 

De gemeente vraagt Partners+Pröpper om de werkwijze tussentijds te evalueren. Onderdeel van de aanpak is het organiseren van ‘Opgaven Fresh Up-sessies’ met alle opgaveteams en het bouwen aan een gezamenlijk ontwikkelingsagenda.

De gemeenteraad wil goed inzicht krijgen in de bestuurskracht van de eigen gemeente: is de gemeente goed toegerust om de huidige en toekomstige opgaven te realiseren?  Met dit beeld kan het gemeentebestuur beter inspelen op regionale discussies en verkenningen over allerlei scenario’s voor de toekomst, zoals zelfstandigheid, intensiveren van samenwerking, fusie. Partners+Pröpper voert het bestuurskrachtonderzoek voor de gemeente Grave uit.

Gemeente Noordwijkerhout wil weten of de gemeente in staat is alle maatschappelijke opgaven die op de gemeente af komen goed op te pakken. Partners+Pröpper voerde een quick scan naar het gemeentelijke organisatievermogen. Dit omvat adviezen om een eventueel tekort aan organisatievermogen te overbruggen.

Het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland – zowel de Algemene Vergadering – als het Dagelijks bestuur – wil de focus en werkwijze aanpassen – mede ook het licht van de veranderende rol van het waterschap in de samenleving. Partners+Pröpper adviseert over de invulling en organisatorische vormgeving van de gewenste bestuurlijke ondersteuning om dit faciliteren.

Joost is enkele dagen in de week gedetacheerd als commissiegriffier Controle en Financiën bij de Utrechtse gemeenteraad. Hier is hij verantwoordelijk voor het reguliere commissiegriffierswerk zoals het agenderen van de stukken voor de commissie Controle en Financiën, maar ook voor de adviseren op de financiële onderwerpen (onder andere op de stukken uit de P&C cyclus). Tevens voort hij de reguliere evaluatie uit van de behandeling van de P&C stukken in de raad.

Naast de reguliere griffierwerkzaamheden is Joost de ambtelijk trekker van de werkgroep Jaarstukken voor het versterken van de controlerende rol van de raad door de invoering van een raadsaudit (volgens de  ‘Methode Duisenberg’) en voor het vergroten van de aandacht van de raadsleden voor het Jaarverslag.

Gemeente Noordoostpolder maakt werk van een ontwikkelingstraject gericht op overheidsparticipatie. Resultaat is onder meer aan een gemeentebrede werkwijze die ook concreet is verankerd in gedrag en handelen! Partners+Pröpper ondersteunt de gemeente onder meer met een Digitale Participatiewijzer. Deze wijzer biedt onder meer een online inspiratie en leeromgeving om de werkwijze te ontwikkelen maar ook gereedschap en instrumenten om er concreet mee aan de slag te gaan.

De raad van de gemeente Nieuwkoop heeft bij de selectie van een nieuwe directeur van de lokale rekenkamer gekozen voor Partners+Pröpper. Via de innovatieve vorm 'Rekenkamer Nieuwe Stijl' wordt de raad zeer nauw betrokken.

De gemeente Zoetermeer vroeg Partners+Pröpper om te onderzoeken of de gemeente goed invulling geeft aan de rol van opdrachtgever richting één van de samenwerkingsverbanden: de Omgevingsdienst Haaglanden.

De rekenkamercommissie vroeg Partners+Pröpper drie onderzoeken uit te voeren:

  • Een realisatiegericht onderzoek naar het Groningse Energiebeleid
  • Onderzoek naar de effecten van het Armoedebeleid.
  • Een evaluatie van de uitvoering en resultaten van Passend Onderwijs in relatie tot de jeugdzorg.

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen. Partners+Pröpper ontwikkelde hiervoor een digitale Samenwerkingswijzer.